• Română
 • Русский
 • English
Română

REZOLUȚIE

a Adunării „Moldova Europeană”, 

adoptată în Piața Marii Adunări Naționale la 21 mai 2023


Noi, cetățenii Republicii Moldova, ne-am adunat la 21 mai 2023 în Piața Marii Adunări Naționale, într-un moment hotărâtor pentru soarta țării, pentru a afirma aspirația Republicii Moldova de a deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, la dezvoltarea căreia dorim să ne aducem contribuția, în virtutea faptului că suntem europeni, atât istoric, geografic, cultural, cât și prin valorile de temelie. 


Dreptul incontestabil de a garanta un viitor european, democratic, liber și prosper pentru Republica Moldova îi aparține poporului Republicii Moldova. 


Aderarea la Uniunea Europeană este calea unică ce poate aduce pentru țara noastră stabilitate în fața provocărilor și unica șansă de dezvoltare a Republicii Moldova care va permite generațiilor următoare să-și realizeze potențialul, să acumuleze bunăstare, să modernizeze țara și să ducă o viață împlinită. În acest sens, adoptăm următoarea Rezoluție: 


Noi, cetățenii Republicii Moldova, cerem clasei politice, tuturor partidelor și oamenilor politici de acum și tuturor celor care vor decide soarta țării în viitor:


 1. Să modifice Constituția Republicii Moldova pentru a stabili definitiv și ireversibil aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Această aspirație comună a cetățenilor trebuie îndeplinită de toți actorii politici din Republica Moldova.
 2. Să asigure cât mai rapid deschiderea negocierilor de aderare și să întărească instituțiile statului pentru a garanta aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 3. Să asigure o transpunere rapidă a legislației europene prin implicarea specialiștilor din țările care au parcurs recent aceeași etapă de aderare, în special, din România. Să pregătească funcționarii publici, primarii, mediul academic, oamenii de afaceri pentru procesul de aderare la UE cu obiectivul de a crește capacitatea de absorbție a fondurilor europene și de a utiliza pe deplin beneficiile procesului de aderare în vederea modernizării țării.
 4. Să extindă contextul internațional al negocierilor pentru rezolvarea pașnică, definitivă a conflictului transnistrean și să folosească procesul de aderare la UE drept catalizator pentru creșterea bunăstării și nivelului de trai al cetățenilor moldoveni din regiunea transnistreană reintegrată.
 5. Să-și unească eforturile pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și a ridica nivelul de trai la standardele europene și pentru modernizarea localităților, așa încât toți cetățenii să aibă acces la servicii și utilități de calitate, la nivel european.
 6. Să asigure interconectarea tuturor sistemelor de infrastructură la piața europeană – electric, de transport de gaze, rutier, feroviar, de comunicații – pentru a exclude orice tip de șantaj și a asigura independența Republicii Moldova de a se dezvolta liber și fără constrângeri.
 7. Să condamne cu fermitate războiul ilegal și inuman început de Rusia în Ucraina care subminează stabilitatea și afectează grav întreaga regiune, inclusiv Republica Moldova, și să ia o poziție clară împotriva persoanelor care au declanșat războiul, a celor declarate criminali de război de instituțiile internaționale și a celor care susțin războiul și participă la destabilizarea situației din regiune și din țara noastră.


Având în vedere dezideratul cetățenilor Republicii Moldova de a transforma țara pe calea europeană, facem apel la instituțiile Uniunii Europene să continue sprijinul acordat țării noastre și să accepte Republica Moldova în familia europeană după îndeplinirea condițiilor de aderare. Aderarea la Uniunea Europeană este drumul ales cu fermitate de Republica Moldova.Русский

РЕЗОЛЮЦИЯ

Собрания «Европейская Молдова», принятая на Площади Великого Национального Собрания 21 мая 2023 г.


Мы, граждане Республики Молдова, собрались 21 мая 2023 года на Площади Великого Национального Собрания в решающий для судьбы страны момент, чтобы подтвердить стремление Республики Молдова стать полноправным членом Европейского Союза, в развитие которого мы хотим внести свой вклад, в силу того, что мы европейцы — исторически, географически и культурно, и это обусловлено нашими фундаментальными ценностями.


Неоспоримое право гарантировать европейское, демократическое, свободное и процветающее будущее Республики Молдова принадлежит народу Республики Молдова.


Вступление в Европейский Союз — это единственный путь, который может принести нашей стране стабильность несмотря на вызовы, и это единственный шанс для развития Республики Молдова, который позволит будущим поколениям реализовать свой потенциал, привести к процветанию, модернизировать страну и обеспечить полноценную жизнь. В этой связи принимаем следующую Резолюцию:


Мы, граждане Республики Молдова, просим политический класс, все нынешние партии и нынешних политиков, а также всех тех, кто будет в дальнейшем решать судьбу страны:


1. Внести изменения в Конституцию Республики Молдова с тем, чтобы окончательно и безоговорочно закрепить присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу. Это единое устремление граждан должны воплотить все политические силы Республики Молдова


2. Обеспечить как можно более быстрое начало переговоров о присоединении и укрепить государственные институты, чтобы гарантировать присоединение Республики Молдова к Европейскому Союзу.

3. Обеспечить скорейшее внедрение европейского законодательства с привлечением специалистов из тех стран, которые в недавнем времени проходили через аналогичный этап присоединения, в особенности из Румынии. Подготовить государственных служащих, мэров, академическую среду и деловых людей к процессу вступления в ЕС с целью увеличения способностей абсорбировать европейские фонды и в полной мере использовать преимущества процесса вступления в свете модернизации страны.


4. Расширить международный контекст переговоров по мирному и окончательному разрешению приднестровского конфликта и использовать процесс вступления в ЕС в качестве катализатора для повышения благосостояния и уровня жизни молдавских граждан в реинтегрированном приднестровском регионе.


5. Объединить усилия для улучшения качества жизни граждан и повышения уровня жизни до европейских стандартов, а также для модернизации населенных пунктов с тем, чтобы все граждане имели доступ к качественным услугам европейского уровня.

6. Обеспечить взаимоподключение всех систем инфраструктуры с европейским рынком — электрических и газотранспортных сетей, автомобильных и железнодорожных путей и сетей связи — для исключения любого вида шантажа и обеспечения независимости Республики Молдова в ее свободном и беспрепятственном развитии.


7. Решительно осудить незаконную и бесчеловечную войну, развязанную Россией в Украине, которая подрывает стабильность и разрушительно влияет на весь регион, в том числе и Республику Молдова, и занять четкую позицию в отношении лиц, начавших эту войну и объявленных международными институтами военными преступниками, а также тех, кто поддерживает войну и участвует в дестабилизации ситуации в регионе и в нашей стране.


Принимая во внимание стремление граждан Республики Молдова преобразовать страну с помощью европейского пути, мы призываем институты Европейского Союза продолжить оказывать поддержку нашей стране и принять Республику Молдова в европейскую семью после выполнения условий о присоединении. Вступление в Европейский Союз — это путь, который безоговорочно выбрала Республика Молдова.English

RESOLUTION

of the „European Moldova” Assembly,

adopted on the Great National Assembly Square

May 21, 2023We, the citizens of the Republic of Moldova, gathered on 21 May 2023 on the Great National Assembly Square, at a decisive moment for the country’s fate, in order to affirm the Republic of Moldova’s aspiration to become a full member of the European Union and to contribute to this objective taking in consideration that we are European, both historically, geographically, culturally, as well as through the fundamental values we share.


The indisputable right to guarantee a European, democratic, free and prosperous future for the Republic of Moldova belongs to the people of the Republic of Moldova.


The only way to bring stability to our country in the face of challenges and the only chance for the Republic of Moldova to develop and to allow future generations to achieve its potential, accumulate welfare, modernize the country and lead a fulfilling life is to join the European Union. In this regard, we adopt the following Resolution:We, the citizens of the Republic of Moldova, ask today the entire political class, parties and politicians and all those who will decide the fate of the country in the future:


 1. To amend the Constitution of the Republic of Moldova to establish the accession of the Republic of Moldova to the European Union as irreversible and definitive. This common aspiration of the citizens must be fulfilled by all political actors in the Republic of Moldova.


 1. To ensure, as soon as possible, the opening of the accession negotiations and to strengthen the state institutions in order to guarantee the accession of the Republic of Moldova to the European Union.


 1. To ensure a quick transposition of European legislation by involving experts from countries that have recently gone through the same accession stages, in particular experts from Romania. To prepare for the EU accession process, public servants, mayors, the academia, entrepreneurs with the objective to increase the absorption capacity of European funds, and to fully take advantage of the accession process benefits to modernize the country.


 1. To expand the international context of the negotiations for a peaceful, definitive resolution of the Transnistrian conflict, as well as to have the EU accession process as a catalyst to increase Moldovan citizens’ standards of living and welfare in the reintegrated Transnistrian region. 


 1. To join their efforts to improve the citizens’ quality of life and raise the living standards to European standards, as well as to modernize regions so that all citizens have access to quality services and utilities like at the European level.


 1. To ensure the interconnection of all infrastructure systems to the European market – electric, natural gas transport, road, railway, communications – to exclude any type of blackmailing and ensure the independence of the Republic of Moldova so it can develop freely and without constraints.


 1. To resolutely condemn the illegal and inhumane war started by Russia in Ukraine, a war which undermines the stability and seriously affects the entire region, including the Republic of Moldova, and to take a clear position against the people who started the war, those declared war criminals by international institutions and those who support the war and participate in the destabilization of the situation in the region and in our country.Considering the desire of the citizens of the Republic of Moldova to transform their country on its European path, we call on the European Union’s institutions to continue supporting our country and to accept the Republic of Moldova in the European family once complying with the accession conditionalities. Joining the European Union is the path firmly chosen by the Republic of Moldova.

Mesajul Președintei Maia Sandu

către cetățeni cu privire la convocarea Adunării naționale Moldova Europeană, în data de 21 mai

Dragi cetățeni, 

Moldova se află în prezent într-un moment de răspântie. Ce se va întâmpla cu țara noastră și cu viitorul copiilor noștri depinde acum de puterea poporului nostru de a spune lumii clar ce vrem. Este decisiv să ne ținem împreună pe aceeași cale și s-o spunem fără ocolișuri – Moldova va izbuti!

Moldova, la fel ca alte țări europene, plătește un preț enorm pentru războiul fără sens declanșat de Rusia în Ucraina. De mai mult de un an, tinerii mor pe câmpurile unde anii trecuți creștea grâu. Sute de mii de oameni nevinovați sunt loviți de bombe, în casele lor, unde acum doi ani își duceau viața lor obișnuită, cu grijile și bucuriile zilnice. Milioane de oameni au pierdut tot ce aveau, tot ce au agonisit o viață întreagă, și sunt în pribegie.

Mesajele de susținere

a participării la adunare

Rectorul ASEM, dl Alexandru Stratan, vine cu îndemnul sa participam în data de 21 mai 2023 la Adunarea Națională “Moldova Europeană”, pentru a susține parcursul european al Republicii Moldova

Uniunea Moldo-Elenă Alexandros Ipsilantis

Padova – Moldova este Europa

Moldova POATE

Adriano Marian

Studenții din Bucureşti organizează, pe 21 mai, ora 11.00, în fața Ambasada Republicii Moldova în România același manifest care va avea loc la Chișinău.

Sper să văd multă lume care vrea să decidă viitorul acestei țări!

Ana Tkacenko – Pentru ca ne pasă, pentru că mergem spre o #MoldovaEuropeană, pentru ca 21 mai putem schimba viitorul!

Trigon pentru parcursul European

Institutul de Filologie Română

Teatrul Național „Mihai Eminescu”

Diaspora din Atena

Șeful Spitalului Clinic Bălți, Gheorghe Brînza

Compania de Asigurări „GENERAL ASIGURĂRI” S.A. susține inițiativa președintei Maia Sandu

Centrul Media pentru Tineri susține parcursul european al Republicii Moldova 

Teatrul nu tace, teatrul vorbește! Oamenii de teatru gândesc și creează liber!

Consiliera prezidențială, Iuliana Cantaragiu

APELUL Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova